info@bezwaarwozwaarde.nl
 • Succesvol bezwaar maken?

  Ruim 85% van de door ons ingediende bezwaren sinds 2011, zijn succesvol afgerond.

  Doe de gratis waardescan
 • WOZ-waardescan

  Bezwaar maken gaat heel makkelijk. Vul de waardescan in en wij gaan gratis voor u aan de slag.

  Doe de gratis waardescan
 • Blijf op de hoogte

  Middels uw eigen account volgt u nauwlettend de ontwikkelingen omtrent uw bezwaar op de voet.

  Doe de gratis waardescan

Algemene Voorwaarden Bezwaar WOZ-waarde B.V. te Groningen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Bezwaar WOZ-waarde B.V., gevestigd te Groningen, hierna ook te noemen “gebruiker”, verstrekte opdrachten, daaronder begrepen gewijzigde, aanvullende of vervolgopdrachten, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee (ook gerelateerd aan het gebruik van de website van gebruiker). Deze algemene voorwaarden worden ook bedongen ten behoeve van iedere derde, die al dan niet in dienstverband, door gebruiker wordt ingeschakeld en/of in verband daarmee aansprakelijk kan zijn.

Iedere opdracht aan gebruiker wordt uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door gebruiker op de wijze zoals gebruiker dat goeddunkt, dat wil zeggen dat de opdrachtgever ermee instemt dat gebruiker de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door een derde in opdracht van gebruiker. In afwijking van de artt. 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn de bij gebruiker werkzame medewerkers alsmede degenen die voor of ten behoeve van gebruiker werkzaam zijn niet persoonlijk gebonden en/of aansprakelijk.

Gebruiker werkt voor bezwaar- en (hoger) beroepschriften WOZ op basis van “no cure no pay”. Dat wil zeggen dat bij ongegrond verklaring van het bezwaar of (hoger)beroep de opdrachtgever niets aan gebruiker verschuldigd is, met uitzondering van het door opdrachtgever eventueel verschuldigde griffierecht i geval van (hoger) beroep. In geval van gegrond verklaring van het bezwaar of (hoger) beroep voorzien de aan gebruiker door opdrachtgever overgedragen aanspraken op de wettelijke regeling rechtsbijstand in vergoeding van de kosten.

Indien opdrachtgever de opdracht tussentijds intrekt, is deze voor de uitvoering van de tot dan toe verrichte werkzaamheden aan gebruiker een vergoeding verschuldigd van € 50, te vermeerderen met de alsdan geldende wettelijke omzetbelasting. In ene dergelijk geval ontvangt opdrachtgever van gebruiker daartoe een factuur, welke dient te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever van rechtswege in verzuim is.

De aansprakelijkheid van gebruiker of van een door haar ingeschakelde derde als bedoeld sub 2 voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag dat onder de door gebruiker afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat gebruiker ingevolge de desbetreffende polisvoorwaarden draagt. Indien en voor zover geen uitkering krachtens een aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, om welke reden dan ook, is iedere aansprakelijkheid van gebruiker en/of van de door haar ingeschakelde derde beperkt tot een bedrag van € 50,-- (zegge: vijftig euro). Bij het inschakelen van derden zal gebruiker steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Gebruiker is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk. Aanspraken op schadevergoeding dienen op straffe van verval van recht binnen een termijn van één jaar nadat de opdrachtgever de aanspraak heeft ontdekt of had kunnen ontdekken bij gebruiker schriftelijk te worden gemeld, maar in ieder geval binnen een termijn van vijf jaar na verzending van de laatste declaratie met betrekking tot de verstrekte opdracht.

In het geval gebruiker een opdracht krijgt om bezwaar/beroep/hoger beroep tegen een aanslag WOZ onroerende zaken niet-woningen in te stellen, zal gebruiker bij een gegrond verklaring daarvan, naast de hiervoor sub 3 bedoelde kostenvergoeding, de opdrachtgever een factuur zenden ter zake de verrichte werkzaamheden ter hoogte van 50% (zegge: vijftig procent) exclusief omzetbelasting van de besparing onroerende-zaakbelasting over het betrokken tijdvak. Betaling van deze factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum door opdrachtgever te geschieden, bij gebreke waarvan opdrachtgever van rechtswege in verzuim is.

Alle rechtsbetrekkingen zoals in deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan Nederlands recht en eventuele geschillen terzake worden bij uitsluiting door de bevoegde rechter te Groningen beslist.

Betrokken partijen
John Schokker

Even voorstellen

Bezwaarwozwaarde.nl is een initiatief van NVM-makelaar John Schokker van Makelaardij Schokker in Hoogkerk. Deze online dienstverlening is bedoeld voor iedereen die hun WOZ-waarde wil verlagen...

Lees meer >
Contact
 • Bezwaar WOZ-waarde B.V.
 • postbus 2324
 • 9704 CH Groningen
Lid van Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen
Erkend door Nederlands Register Vastgoed Taxateurs
© 2024 Bezwaar WOZ-waarde B.V. - Algemene voorwaarden - Privacy statement - Disclaimer - Sitemap - Contact
Realisatie: SiteOnline